İHALE İLANI
 
 
Bayındır Grubu isale hattı değişimi – Göynükçukuru Köyü Yeşilören Mahallesi İsale Hattı işi – Yakuplar Köyü Elpirek Mahallesi isale Hattı – Yıprak Köyü Kirenözü Mahallesi içme suyu inşaatı işi açık ihale  usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
a) Adresi : 
b) Telefon ve faks numarası :  0 376 766 32 18 - 766 10 04 - 766 10 15 - 0 376 766 44 37
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu Bakım Onarım İşi.
a) Niteliği türü ve miktarı : Bayındır Grubu isale hattı değişimi – Göynükçukuru Köyü Yeşilören Mahallesi İsale Hattı işi – Yakuplar Köyü Elpirek Mahallesi isale Hattı – Yıprak Köyü Kirenözü Mahallesi içme suyu inşaatı işi.
b) Yapılacağı yer :  Bayındır Grubu isale hattı değişimi – Göynükçukuru Köyü Yeşilören Mahallesi İsale Hattı işi – Yakuplar Köyü Elpire k Mahallesi isale Hattı – Yıprak Köyü Kirenözü Mahallesi içme suyu inşaatı işi.
c) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren  100  takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer :  Çerkeş Kaymakamlığı Toplantı Salonu
 b) Tarihi ve saati : 13/07/2018    - 14:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
d ) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.
e ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
f ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
g ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
ğ ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
h ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
ı ) Ticaret sicil gazetesi
i ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
j ) Yer gördü tutanağı
k ) SGK borcu yoktur
l ) Vergi borcu yoktur belgesi
Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
m ) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin son beş yıl içinde, kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin en az %30 i oranında gerçekleştirdiği veya %30 i oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme Belgesi, İş Yönetme Belgesini sunması zorunludur.
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 30’sini sağlaması gerekir.
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının %30 ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.
İhaleye girecek olan mühendis ve mimarların, üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
5 - Bu ihalede benzer iş olarak ;  Benzer işlere ait tebliğde yer alan V. gurup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
6 - İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin  belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9 - İhale dokümanına Çerkeş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu’dan ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanı 500,00- TL karşılığı verilmektedir.
10 - İstekliler tekliflerini,iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11 - Teklifler; 13/07/2018 tarih ve saat 14:00’e kadar Çerkeş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 70 takvim günü olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
17 – İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.